Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY BARTOSZ SP.J.

Przedmiotem naszej działalności jest produkcja i dostarczanie: stacji uzdatniania wody, pompowni wody i ścieków, central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, systemów ogrzewania i klimatyzacji, układów automatyki oraz świadczenie obsługi posprzedażowej w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla produkowanych urządzeń.

 

Rozwój Firmy widzimy w poszerzaniu rynków zbytu oraz innowacjach tak, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał produkcyjny oraz w prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Naszym nadrzędnym celem jest:

 • stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów;
 • spełnianie oczekiwań naszych klientów;
 • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów występujących w firmie;
 • efektywne gospodarowanie zasobami;
 • podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy;
 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera;

 

Polityka Jakości Firmy Bartosz jest jednym z mechanizmów jej rozwoju i jest realizowana na wszystkich szczeblach działania firmy poprzez:

 • działanie w oparciu o System Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001:2015;
 • określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w firmie procesów;
 • wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych użytkownikom i środowisku naturalnemu;
 • budowanie sukcesu firmy w oparciu o satysfakcję klientów,
 • pełne zaangażowanie Kadry kierowniczej, Pracowników i Współpracowników Firmy Bartosz do realizacji ustalonych celów jakościowych;
 • kształtowanie świadomości Pracowników na każdym stanowisku pracy przez szkolenia i motywację, dla ich satysfakcji i integracji z celami Przedsiębiorstwa;
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach oraz stopniu ich realizacji.

 

W chwili obecnej naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Wszystkich Pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a także zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

 

Zapewniam, że treść Polityki Jakości jest znana i akceptowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy, a przestrzeganie i efektywność Systemu Jakości jest przedmiotem mojego osobistego, stałego zaangażowania.

 

Bernard Bujwicki – Prezes Firmy Bartosz Sp.j.