RPOWP 1.4.2

RPOWP 1.4.2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 
Działanie: 1.4.2. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 
Tytuł projektu: „Budowa zakładu do produkcji ściennego zespołu wentylacyjnego”
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski i określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013, a także ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2007 – 2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. RPOWP określa cele i priorytety, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nowej perspektywie finansowej. Program umożliwia realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów wspierających sektor MSP. Kładzie też duży nacisk na zwiększanie innowacyjności, pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój infrastruktury transportowej i turystyki. Projekt programu, zgodnie z zaleceniami unijnymi, został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które polegały m.in. na organizacji konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych instytucji. Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) RPOWP pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie wewnętrznego regulaminu przygotowanego przez Zarząd, obowiązki IZ prawuje w ramach Urzędu Marszałkowskiego – Departament Zarządzania Programem Operacyjnym. Cel główny: zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

(źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl)

 

Program pt. „Budowa zakładu do produkcji ściennego zespołu wentylacyjnego” zakładał budowę zakładu na bazie części upadłego zakładu Agromet w Czarnej Białostockiej z rewitalizacją budynku, zakupem nowej linii produkcyjnej i komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem, w rezultacie czego zwiększenie zatrudnienia  wdrożenie nowych produktów do odzysku ciepła z wentylacji.

 

Wartość projektu: 7 655 492 zł

Dofinansowanie: 3 127 746 zł

Okres realizacji: styczeń 2010 – sierpień 2011