PO KL 8.1.1

PO KL 8.1.1
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 
Tytuł projektu: „STAWIAMY NA ROZWÓJ – kompleksowy program szkoleń pracowników FIRMY „BARTOSZ” SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH”
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcia dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL ma służyć przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

(źródło: www.kapitalludzki.gov.pl)

 

Program pt. „STAWIAMY NA ROZÓJ – kompleksowy program szkoleń pracowników FIRMY „BARTOSZ” SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH”ma na celu podniesienie konkurencyjności Firmy Bartosz Sp.j. poprzez udział 30 osób w kompleksowym programie szkoleń podnoszącym poziom wiedzy i umiejętności. Program ma na celu poprawę efektywności własnej poprzez zmianę nawyków, postaw i zachowań, a także  kierunkowanie na realizację ponadprzeciętnych celów. Program ma umożliwić również pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii biochemicznego oczyszczania ścieków.

 

Wartość projektu: 393 080 zł

Dofinansowanie: 100 %

Okres realizacji: październik 2012 – lipiec 2014